TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.

ISO 9001:2008, bir kuruluşun; müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dâhil olmak üzere, sistemin verimli uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda, kalite yönetim sistemi için karşılanması gerekli şartları belirler.
Bir kuruluşu başarılı bir şekilde idare etmek ve çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve şeffaf tarzda yönetmek gereklidir.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. ÇYS ‘nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı; Ulusal ve / veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması, Çevresel performansın artırılması, Market stratejileri, Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması, Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak, mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması, Uluslararası rekabette avantaj sağlaması, Firma itibar ve pazar payının artırılması, Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması, Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması, İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması, ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması.

OHSAS18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla, ISO 9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.
OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.