SİSTEM DANIŞMANLIĞI

Sözlük anlamı ile “sistem”, düzenli olarak birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden oluşan grubun meydana getirdiği, değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan, amaca yönelmiş bir bütündür. Sistemler, parçalardan oluşan dizinin (set), bütünün genel amacına doğru birlik halinde çalışması ile ortaya çıkar. Sistemin temel öğeleri şöyle sıralanabilir:
1) Amaçlar dizisi:Her sistem belli bir amaca (amaçlara) yönelmiştir.
2) Bölümler dizisi:Sistem varsa, bu nesne kompleks bir bütündür fakat, birden çok bölümü vardır.
3) Koordinasyon:Amaçlara yönelen bölümlerin ” amaçlı bir birliği ” söz konusudur.

Mekanik ya da insan-makine sistemlerinin bilimsel yöntemlerle tasarlanmasına ” sistem analizi ” ya da ” sistem yaklaşımı ” adı verilir. “Sistem analizi”, belirsizlik altındaki karmaşık bir tercih sorununa bakış ve yaklaşım tarzını belirleyecek alternatif politika veya stratejilerin maliyetlerinin, etkinliklerinin ve risklerinin sistematik olarak incelenmesi, gerektiğinde yeni alternatifler geliştirilerek uygun davranış biçiminin önerilmesi sürecidir.

“Sistem yaklaşımı” ise, büyük bir amaca ulaşmak için para, insangücü ve materyallerin nasıl birleştirileceğini gösteren eşgüdümlü yordamlar seti biçiminde tanımlanabilir. Sistem yaklaşımının amacı, yönetime, çözüme yönelik kavram çerçevesi sağlamaktır. Bu çerçeveye göre yönetim, belli bir sistemi oluşturan süreçleri ve parçaları belirleyebilir, tanımlayabilir ve birbirleri ile olan ilişkilerini saptayabilir. Diğer bir deyişle, sistem yaklaşımı, ele alınan ve incelenen bir sorunu veya olguyu sistem olarak, yani bir bütün oluşturacak biçimde birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkili veya bağıntılı unsurlar dizisi ve bunların kendileri ve nitelikleri arasındaki ilişkiler topluluğu olarak algılayan ve açıklayan bir bakış açısıdır.

Sistem yaklaşımına göre üretim faaliyeti, fayda oluşturma sürecidir.Üretim yönetiminde insan, para, malzeme, makina, yer gibi üretim girdileri (üretim faktörleri) bir dönüşüm süreci içerisinde üretim çıktısı, mamul (ürün) olarak bu süreci tamamlamaktadırlar.